width="

XMC.PLunce

  1. Portale informacyjne i wortale czym s_ ?

    W przesz_o_ci portale uwa_ano za sieciowe serwisy informacyjne, które rozszerza_y ró_ne funkcje Internetu i by_y udost_pniane pod jednym adresem URL, np. Informacje Wiadomo_ci. Intencj_ twórcy jest zach_cenie u_ytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony g_ównej przegl_darki internetowej i traktowania go jako portalu internetowego. Tak rozumiany portal zawiera informacje, które mog_ zainteresowa_ szerokie grono odbiorców. Przyk_adami zawarto_ci portalu s_: kolumny aktualno_ci, prognozy pogody, ...