width="

XMC.PLunce

Portale informacyjne i wortale czym s_ ?

Rate this Entry
W przesz_o_ci portale uwa_ano za sieciowe serwisy informacyjne, które rozszerza_y ró_ne funkcje Internetu i by_y udost_pniane pod jednym adresem URL, np. Informacje Wiadomo_ci. Intencj_ twórcy jest zach_cenie u_ytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony g_ównej przegl_darki internetowej i traktowania go jako portalu internetowego. Tak rozumiany portal zawiera informacje, które mog_ zainteresowa_ szerokie grono odbiorców. Przyk_adami zawarto_ci portalu s_: kolumny aktualno_ci, prognozy pogody, katalogi stron internetowych, czaty, fora oraz mechanizmy wyszukiwania informacji w sobie lub zewn_trznych zasobach internetowych (wyszukiwarki internetowe). Ponadto serwis portalu mo_e równie_ udost_pnia_ bezp_atne us_ugi, takie jak poczta e-mail. Pomi_dzy technologiami stosowanymi w serwisie wyst_puj_ nast_puj_ce ró_nice:

Nadaj cechy osobiste, aby wyszukiwa_ i powiadamia_ o integracji infrastruktury aplikacji o pozwolenie na prac_ w ramach wspó_pracy. Typ portalu Portal poziomy _ prezentuje najszerszy zakres tematyczny. Celem jest uzyskanie jak najwi_kszej liczby wy_wietle_ reklam. Wortal, portal wertykalny, portal tematyczny (portal wertykalny) _ portal przeznaczony do publikowania informacji o podobnej tematyce, takich jak samochody, muzyka, filmy, programy komputerowe. Zawarto__ portalu tematycznego (vortale) dotyczy tylko wybranego tematu. Nazwa wortal ma kontrastowa_ z tradycyjnymi portalami, obejmuj_cymi szeroki zakres tematyczny (horyzontalny), podkre_laj_c przy tym wy_sz_ jako__ dost_pnych zasobów, jednak nie zosta_a ona powszechnie przyj_ta. Enterprise Portal _ rozbudowany serwis firmowy, który __czy ekstranety i bogactwo informacji o klientach i ich us_ugach.

Typ portalu Portal poziomowego _ prezentuje najszerszy zakres tematyczny. Celem jest uzyskanie jak najwi_kszej liczby wy_wietle_ reklam. Wortal, portal wertykalny, portal tematyczny (portal wertykalny) _ portal przeznaczony do publikowania informacji o podobnej tematyce, takich jak samochody, muzyka, filmy, programy komputerowe. Zawarto__ portalu tematycznego (vortale) dotyczy tylko wybranego tematu. Nazwa wortal ma kontrastowa_ z tradycyjnymi portalami, obejmuj_cymi szeroki zakres tematyczny (horyzontalny), podkre_laj_c przy tym wy_sz_ jako__ dost_pnych zasobów, jednak nie zosta_a ona powszechnie przyj_ta. Enterprise Portal _ rozbudowany serwis firmowy, który __czy ekstranety i bogactwo informacji o klientach i ich us_ugach.

Edukacja jest naszym przes_aniem a dydaktyka ide_... Odwied_ Nasz Serwis: Blogi Edukacyjne

Comments

Page 1 of 9 123 ... LastLast
 1. Booundit's Avatar
 2. Ugoundit's Avatar
 3. Ugoundit's Avatar
 4. Edgarerymn's Avatar
 5. Evaundit's Avatar
 6. Michaeljar's Avatar
 7. Davisarout's Avatar
 8. RodneySef's Avatar
 9. Miclmiz's Avatar
 10. Miaundit's Avatar
 11. Paulundit's Avatar
 12. Samuelcunse's Avatar
 13. Miaundit's Avatar
 14. builderflooringurgaon's Avatar
  BUILDER FLOOR IN GURGAON
  Getting your own home is inarguably everyone's dream. Does not matter if it is a small apartment or a giant condominium, everyone loves being in their own home. Our luxury builder floor in Gurgaon are one of the best deals when it comes to providing you with abundant personal space with a little bit extra just for you.
  Our pieces of property in Gurgaon boast of a number of luxurious facilities besides the basic amenities which along with our trustworthy 24x7 security staff ensure that our residents are provided with utmost comfort. We have also provided some other amenities such as children's park, cycling and jogging track to ensure that we meet the needs of all our customers. With Gurgaon being a city that holds millions of opportunities a number of people turn towards it every year.


  <a href="https://www.builderflooringurgaon.in/Builder Floor in Gurgaon</a>


  INDEPENDENT FLOOR IN GURGAON

  An independent floor in Gurgaon gives you the much needed privacy to spend those precious moments with your loved ones. Lousy neighbours are out of the question since you occupy the entire floor. You get the complete freedom to design your home making compromises a thing of the past. This means the perfect space for yourself and your family.

  <a href="https://www.builderflooringurgaon.in/dlf-the-camellias-gurgaon-super-luxury-residences/
  ">DLF The Camellias Gurgaon</a>

  <a href="https://www.builderflooringurgaon.in/the-magnolias-apartment-gurgaon/">DLF The Aralias Gurgaon</a>

  Our builder floor ensure that these people get to experience the spirit of the city while having the best standard of life that the city has to offer. Our properties are located in some of the best locations in the city, offering the best infrastructure that the city has to offer.

  With an increase in number of people, real estate is booming with a plethora of apartments under construction occupying the city skyline. Whenever, we look for homes, we always seem to prefer our privacy so as to spend our valuable time with our family. This has become increasingly important considering the busy daily life of the modern day.  <a href="https://www.builderflooringurgaon.in/dlf-the-aralias-gurgaon-a-ultra-luxury-residence-in-gurgaon/">DLF The Aralias Gurgaon</a>


  <a href="https://www.builderflooringurgaon.in/dlf-park-place-gurgaon/">DLF Park Place Gurgaon</a>


  <a href="https://www.builderflooringurgaon.in/dlf-the-crest-gurgaon/">DLF The Crest Gurgaon</a>


  <a href="https://www.builderflooringurgaon.in/dlf-the-pinnacle-gurgaon/">DLF The Pinnacle Gurgaon</a>


  <a href="https://www.builderflooringurgaon.in/dlf-the-primus-gurgaon/">DLF The Primus Gurgaon</a>


  <a href="https://www.builderflooringurgaon.in/dlf-ultima-apartments-gurgaon/">DLF The Ultima Gurgaon</a>


  <a href="https://www.builderflooringurgaon.in/listings/builder-floors-nirvana-country/">Nirvana Country</a>
  INDEPENDENT FLOOR IN GURGAON

  An independent floor in Gurgaon gives you the much needed privacy to spend those precious moments with your loved ones. Lousy neighbours are out of the question since you occupy the entire floor. You get the complete freedom to design your home making compromises a thing of the past. This means the perfect space for yourself and your family

  Getting your own home is inarguably everyone’s dream. Does not matter if it is a small apartment or a giant condominium, everyone loves being in their own home. Our luxury builder floor in Gurgaon are one of the best deals when it comes to providing you with abundant personal space with a little bit extra just for you.
  Our pieces of property in Gurgaon boast of a number of luxurious facilities besides the basic amenities which along with our trustworthy 24x7 security staff ensure that our residents are provided with utmost comfort. We have also provided some other amenities such as children’s park, cycling and jogging track to ensure that we meet the needs of all our customers. With Gurgaon being a city that holds millions of opportunities a number of people turn towards it every year.
 15. Ugoundit's Avatar
 16. Janeundit's Avatar
 17. RicFlele's Avatar
 18. Daviddoolo's Avatar
 19. Daviddoolo's Avatar
 20. RobertZok's Avatar
Page 1 of 9 123 ... LastLast