width="

XMC.PLunce

Portale informacyjne i wortale czym s_ ?

Rate this Entry
W przesz_o_ci portale uwa_ano za sieciowe serwisy informacyjne, które rozszerza_y ró_ne funkcje Internetu i by_y udost_pniane pod jednym adresem URL, np. Informacje Wiadomo_ci. Intencj_ twórcy jest zach_cenie u_ytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony g_ównej przegl_darki internetowej i traktowania go jako portalu internetowego. Tak rozumiany portal zawiera informacje, które mog_ zainteresowa_ szerokie grono odbiorców. Przyk_adami zawarto_ci portalu s_: kolumny aktualno_ci, prognozy pogody, katalogi stron internetowych, czaty, fora oraz mechanizmy wyszukiwania informacji w sobie lub zewn_trznych zasobach internetowych (wyszukiwarki internetowe). Ponadto serwis portalu mo_e równie_ udost_pnia_ bezp_atne us_ugi, takie jak poczta e-mail. Pomi_dzy technologiami stosowanymi w serwisie wyst_puj_ nast_puj_ce ró_nice:

Nadaj cechy osobiste, aby wyszukiwa_ i powiadamia_ o integracji infrastruktury aplikacji o pozwolenie na prac_ w ramach wspó_pracy. Typ portalu Portal poziomy _ prezentuje najszerszy zakres tematyczny. Celem jest uzyskanie jak najwi_kszej liczby wy_wietle_ reklam. Wortal, portal wertykalny, portal tematyczny (portal wertykalny) _ portal przeznaczony do publikowania informacji o podobnej tematyce, takich jak samochody, muzyka, filmy, programy komputerowe. Zawarto__ portalu tematycznego (vortale) dotyczy tylko wybranego tematu. Nazwa wortal ma kontrastowa_ z tradycyjnymi portalami, obejmuj_cymi szeroki zakres tematyczny (horyzontalny), podkre_laj_c przy tym wy_sz_ jako__ dost_pnych zasobów, jednak nie zosta_a ona powszechnie przyj_ta. Enterprise Portal _ rozbudowany serwis firmowy, który __czy ekstranety i bogactwo informacji o klientach i ich us_ugach.

Typ portalu Portal poziomowego _ prezentuje najszerszy zakres tematyczny. Celem jest uzyskanie jak najwi_kszej liczby wy_wietle_ reklam. Wortal, portal wertykalny, portal tematyczny (portal wertykalny) _ portal przeznaczony do publikowania informacji o podobnej tematyce, takich jak samochody, muzyka, filmy, programy komputerowe. Zawarto__ portalu tematycznego (vortale) dotyczy tylko wybranego tematu. Nazwa wortal ma kontrastowa_ z tradycyjnymi portalami, obejmuj_cymi szeroki zakres tematyczny (horyzontalny), podkre_laj_c przy tym wy_sz_ jako__ dost_pnych zasobów, jednak nie zosta_a ona powszechnie przyj_ta. Enterprise Portal _ rozbudowany serwis firmowy, który __czy ekstranety i bogactwo informacji o klientach i ich us_ugach.

Edukacja jest naszym przes_aniem a dydaktyka ide_... Odwied_ Nasz Serwis: Blogi Edukacyjne

Comments

Page 8 of 9 FirstFirst ... 6789 LastLast
 1. Sueundit's Avatar
  70 mg citalopram cheapest price for celexa price of citalopram 10mg
 2. Elwoodacept's Avatar
  I wish the lasix 40 mg cost was covered by insurance, it would make things a lot easier.
 3. Elwoodacept's Avatar
  I felt more anxious and irritable on lisinopril metoprolol.
 4. Davisarout's Avatar
  Clomid medicine is a safe and effective tool for addressing fertility issues.
 5. Michaeljar's Avatar
  cleocin 159 mg cleocin for sinus infection cleocin 300mg
 6. Maryundit's Avatar
 7. Sueundit's Avatar
  dapoxetine hcl dapoxetine hydrochloride buy dapoxetine tablets
 8. Josephfieks's Avatar
  anafranil 100 mg buy anafranil online anafranil 10
 9. Michaeljar's Avatar
 10. Davisarout's Avatar
  Chlomid is not a cure-all solution for infertility.
 11. Samuelcunse's Avatar
 12. Sueundit's Avatar
 13. RichardTooft's Avatar
 14. Elwoodacept's Avatar
 15. Sueundit's Avatar
 16. Davisarout's Avatar
 17. Daviddoolo's Avatar
 18. Elwoodacept's Avatar
 19. Sueundit's Avatar
 20. DarrylKeymn's Avatar
Page 8 of 9 FirstFirst ... 6789 LastLast